Top

Surah Al-Kafiroon

Surah Al-Kafiroon

Pronunciation

Verse 1: Qul yaaa-ay-yu-hal kaa-fi-roon

Verse 2: Laaa a'bu-du ma t'a-bu-doon

Verse 3: Wa laaa an-tum 'aa-bi-doo-na maaa a'bood

Verse 4: Wa laaa a-na 'a-bi-doom-maa 'a-bat-tum

Verse 5: Wa laaa an-tum 'aa-bi-doo-na maaa a'bood

Verse 6: La-koom dee-nu-kum wa li-ya deen

Translation

Verse 1: Say, "O disbelievers,

Verse 2: I do not worship what you worship.

Verse 3: Nor are you worshippers of what I worship.

Verse 4: Nor will I be a worshipper of what you worship.

Verse 5: Nor will you be worshippers of what I worship.

Verse 6: For you is your religion, and for me is my religion."

Reference: Surah Al-Kafiroon - Chapter 109